Menu Zamknij

STATUT

Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska nadany uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 stycznia 2008 roku. Uchwała Nr XVII/231/08

I. Przepisy ogólne

§1

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska zwana dalej " Biblioteką" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym ( t. j. Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 i zmiany)
3. Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr34, poz.198 i Nr 43, poz. 253),
4. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr13, poz. 123 i zmiany),
5. niniejszego Statutu

§2

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Pobiedziska, a terenem działania miasto i gmina Pobiedziska.

§4

Biblioteka podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska.
3. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§5

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska.

linia-z-ksiazka

II. Cele i zadania biblioteki

§6

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

a) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania biblioteki

b) pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej,

c) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

d) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

e) organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy,

f) współdziałanie z jednostkami samorządowymi i bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy,

g) doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi,

h) doskonalenie form i metod pracy bibliotekarzy,

i) udostępnianie posiadanych obiektów i urządzeń dla potrzeb kultury i edukacji na zlecenie innych jednostek samorządowych oraz zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji,

j) nadzór i opieka nad przekazanym instytucji mieniem gminy, oraz zapewnienie bezpiecznych warunków do prowadzenia w nich różnych form aktywności kulturalnej i edukacyjnej,

k) przygotowanie rocznego kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych,

l) przedstawienie Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska sprawozdania rocznego z działalności prowadzonej przez Bibliotekę,

m) wykonywanie innych zadań o charakterze kulturalno-edukacyjnym zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zadania wymienione w ust. 1 Biblioteka realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

a) zespołowego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie kursów, klubów, kół zainteresowań i zespołów,

b) imprez i wydarzeń kulturalno edukacyjnych,

c) wycieczek i wyjazdów.

§8

Przy Bibliotece oraz jej Filiach mogą powstawać koła przyjaciół bibliotek oraz kluby środowiskowe dla seniorów, dzieci i młodzieży.
2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

linia-z-ksiazka

III. Organy biblioteki i jej organizacja

§9

Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska.

§10

W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Biblioteki, a także pracownicy administracji i obsługi.
2. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§11

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§12

Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określane jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§13

Biblioteka prowadzi filie biblioteczne, wypożyczalnie, oddziały dla dzieci, czytelnie, czytelnie internetowe:

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska.
2. Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska.
3. Filia biblioteczna w Biskupicach.
4. Filia biblioteczna w Pomarzanowicach.
5. Filia biblioteczna w Pobiedziskach Letnisku.

§14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki.

linia-z-ksiazka

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§15

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Biblioteka Finansowana jest z budżetu Gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.
3. Biblioteka może pozyskiwać dochody z:

- usług kserograficznych
- kar od czytelników za przetrzymywanie książek
- usług informacyjno-bibliograficznych
- z innych usług związanych z działalnością statutową

§16

Biblioteka może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową, a środki uzyskane z jej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

linia-z-ksiazka

V. Postanowienia końcowe

§17

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§18

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Skip to content