Menu Zamknij

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania czytników książek elektronicznych, dalej zwanych czytnikami będących w posiadaniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska im. Ł. Opalińskiego, zwanej dalej Biblioteką
 2. Z usługi wypożyczania czytników mogą korzystać jedynie pełnoletni Biblioteki, którzy mają uregulowane należności i zobowiązania wobec Biblioteki.
 3. Wypożyczanie czytników jest bezpłatne.
 4. Każdy Czytelnik może wypożyczyć jeden czytnik.
 5. Czytnik można wypożyczyć na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty, pod warunkiem, że czytnik nie został już wcześniej zarezerwowany przez innego czytelnika.
 6. Przy wypożyczaniu czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Podpisanie przez Czytelnika oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem otrzymania sprawnego czytnika wraz z kompletem akcesoriów.
 7. Czytelnik zobowiązany jest w chwili wypożyczenia sprawdzić stan wypożyczanego urządzenia i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne usterki/braki.
 8. Przy wypożyczaniu czytnika naliczana jest zwrotna kaucja w wysokości 100 zł. Kwota kaucji nie  podlega oprocentowaniu i jej zwrot następuje w kwocie, w jakiej została wpłacona, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 9. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na niego książek w całości lub we fragmentach,
  • modyfikowania treści wgranych książek,
  • komercyjnego wykorzystywania książek,
  • udostępniania czytnika osobom trzecim.
 10. Czytnik należy zwrócić osobiście z taką samą zawartością pamięci jak w momencie wypożyczenia.
 11. Przy zwrocie czytnika pracownik Biblioteki po sprawdzeniu prawidłowości jego stanu technicznego i fizycznego, poprawności funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów, potwierdza fakt zwrotu czytnika na egzemplarzu oświadczenia użytkownika (ust. 6).
 12. Za przekroczenie terminu wypożyczenia czytnika pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł dziennie, liczona za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie czytnika.
 13. W przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia czytnika lub jego wyposażenia Czytelnik zobowiązuje się do odkupienia sprzętu identycznego lub o co najmniej równoważnych parametrach wraz z akcesoriami zaakceptowanego przez Bibliotekę.
 14. W razie stwierdzenia wykorzystania czytnika niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu Biblioteka, a także uprawnione osoby trzecie, będą uprawnione do dochodzenia roszczeń z tego tytułu wobec Czytelnika.

 

Załącznik nr 1(2)
Skip to content